Copyright © 2017 by "Truckservice Bezemer"  ∑  All Rights reserved  ∑ E-Mail: info@truckservice-bezemer.nl
                          "Algemene voorwaarden"
Truckservice Bezemer B.V
Mandenmakersstraat 14
Zwijndrecht
 
Algemene voorwaarden Truckservice J. Bezemer bv

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Truckservice J. Bezemer bv (hierna verder te noemen "Bezemer"), gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder inschrijvingsnummer: 50042769.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
De voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen, koop, reparatie en onderhoud aan voertuigen en grondverzetmachines en dergelijke, hun onderdelen en toebehoren, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord en aanneming van werk, door Bezemer met opdrachtgever aangegaan. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Bezemer en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst. De wederpartij en/of de opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van deze voorwaarden te hebben ingestemd, doordat zij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door Bezemer waar dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen bij de onderdelen, bijv. ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, valuta, etc. dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliŽnt door te berekenen. Zijnerzijds zal de cliŽnt echter het recht hebben, mits aangetekend binnen 3 dagen na kennisneming van de prijsverhoging dit door ons medegedeeld, om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, dan kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Deze afwijkingen zullen zoveel mogelijk aan de wederpartij en/of opdrachtgever worden medegedeeld, indien de afwijkingen zodanig van aard zijn dat een prijsaanpassing geÔndiceerd is, dan zal die prijsaanpassing na overleg plaatsvinden.
Bezemer is telkens gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de wederpartij, door derden te laten bijstaan en/of die werkzaamheden gedeeltelijk c.q. geheel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 3. Betalingscondities.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van door ons toegezonden facturen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen welk niet uitdrukkelijk door Bezemer is toegestaan. Bezemer is altijd gerechtigd alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren, naar ons oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van een opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade of winstderving.

Artikel 4. Termijnen en te late of niet betaling.
Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is Bezemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan de opdrachtgever en/of wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van anderhalf procent per maand of gedeelte daarvan voor het totale bedrag der factuur zulks zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Wanneer Bezemer genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derde (advocaat, deurwaarder, incassobureau, e.d.) is Bezemer gerechtigd aan de wederpartij en/of opdrachtgever een vergoeding te berekenen wegens alle buitengerechtelijke kosten door ons ter zake gemaakt. Onverminderd het voorgaande zullen bovendien de geleverde goederen weer in eigendom van Bezemer terugvallen, terwijl de betalingen en opgelden aan Bezemer verschuldigd blijft.

Artikel 5. Faillissement.
Indien wederpartij en/of opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Bezemer naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verdere toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bezemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het aan Bezemer toekomende te vorderen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring.
Onverminderd de garantiebepalingen sluit Bezemer uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit jegens wederpartij en /of opdrachtgever voor alle schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade (zoals gevolgschade, bedrijfsschade of derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten. Indien en voor zover er op Bezemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen is gepresteerd, welke zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur aangaande de onderliggende overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake van de aan derden uitbestede levering van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Bezemer tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst die Bezemer aan c.q. vanwege wederpartij en/of opdrachtgever heeft geleverd of heeft verleend. Opdrachtgever zal aan Bezemer alle schade (inclusief kosten) vergoeden door haar geleden ten gevolge van of in verband met zodanige vordering van derden.

Artikel 7. Reparatie en onderhoud garantie.
Bij uitvoering van de overeenkomst c.q. reparatie wordt gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een bepaald onderdeel gebruikelijk is, van ruilonderdelen. Bezemer gebruikt onderdelen van goede kwaliteit. Vervangen onderdelen worden uitsluitend aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien dit nadrukkelijk is overeengekomen.
Bij reparaties die een bedrag van   1500 te boven gaan is Bezemer gerechtigd om een vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen. Bezemer is gerechtigd opsla- en/of stallingkosten te berekenen indien opdrachtgever en/of wederpartij het gerepareerde niet binnen 1 week na datum na kennisgeving in ontvangst heeft genomen. Opdrachtgever verplicht zich het gerepareerde, terstond na kennisgeving, hiervan af te halen.
Bezemer verstrekt drie maanden garantie op de reparaties. Gebruikte onderdelen vallen nimmer onder de garantie. Bezemer garandeert een goede uitvoering van de door hem aangenomen opdrachten en verstrekt na genoemde werkzaamheden een gespecificeerde factuur. De garantie omvat het door Bezemer op zijn kosten alsnog goed uitvoeren van de opgedragen, niet goed uitgevoerde werkzaamheden. Is het alsnog uitvoeren naar het oordeel van Bezemer niet (meer)mogelijk of zinvol, dan heeft de wederpartij en/of opdrachtgever recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal het bedrag van de oorspronkelijke niet goed uitgevoerde reparatie. Geen aansprakelijkheid wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

Eveneens zij van garantie uitgesloten:
-Gebreken in materialen of onderdelen die door wederpartij en/of opdrachtgever zijn voor geschreven of ter beschikking zijn gesteld.
-Gebreken die het gevolg zijn van door de wederpartij en/of opdrachtgever ter beschikking gestelde onderwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen dan wel door de wederpartij en/of opdrachtgever gegeven adviezen.

De aanspraken op de aansprakelijkheid vervallen indien:
-De opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van de gebreken Bezemer daarvan in kennis stelt;
-Bezemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen (tenzij deze toestemming verleent tot reparatie elders)
-Het voertuig of machine oneigenlijk gebruikt wordt, waaronder onder andere wordt verstaan: overbelading, gebruik van andere brandstoffen en oliŽn dan geŽigend zijn voor het voertuig c.q. machine;
-Ondeskundige besturing en/of gebruik van voertuig en/of machine;
-Gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd.

Artikel 8. Eigendommen van opdrachtgever.
Omtrent stalling en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of vanwege de wederpartij en/of opdrachtgever aan Bezemer zijn toevertrouwd, moet Bezemer dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
Onverminderd in de voorgaande zin en elders in de leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de wederpartij en/of opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 9. Overmacht.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid of in het verkeer geldende en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen omtrent in de wet een jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Bezemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bezemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Bezemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bezemer zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien en voor zover Bezemer ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bezemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij en/of opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Recall.
Wanneer Bezemer wordt geattendeerd op een gebrek aan een door wederpartij en/of opdrachtgever geleverde voertuig c.q. machine, dan wel nieuw onderdeel, dat lijdt tot een zogenaamde terugroepactie door de leverancier, dan stelt Bezemer de wederpartij en/of opdrachtgever daarvan onverwijld telefonisch c.q. schriftelijk in kennis. Indien de opdrachtgever zich na de telefonische- c.q. schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot Bezemer wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van de opdrachtgever uit dien hoofde komen te vervallen.

Artikel 11. Geschillen.
De rechter in de vestigingsplaats van Bezemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Bezemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Toepasselijk Recht.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.